Witamy na stronie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Subregionie Bielskim. OWES obejmuje swoim zasięgiem trzy powiaty województwa podlaskiego, tj. powiaty: bielski, siemiatycki, hajnowski.

Kim jesteśmy?


O ekonomii społecznej wiemy wszystko i chętnie dzielimy się swoją wiedzą. Kadrę OWES stanowią doświadczeni doradcy, eksperci, trenerzy, animatorzy.

Co oferujemy?

• szkolenia
• specjalistyczne doradztwo (grupowe i indywidualne)
• bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego
• wyjazdy studyjne
• udział w Targach Ekonomii Społecznej
W okresie trwania Projektu (styczeń 2018 – grudzień 2020) wszystkie usługi OWES świadczone są BEZPŁATNIE!

Dla kogo?


Oferta OWES skierowana jest do mieszkańców Subregionu Bielskiego (powiaty: bielski, siemiatycki, hajnowski) w woj. podlaskim, w szczególności do:
• osób bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy (m.in. osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, spełniających kryteria Ustawy o zatrudnieniu socjalnym),
• lokalnych liderów - społeczników.
Zapraszamy także:
• stowarzyszenia, fundacje, WTZ i inne podmioty ekonomii społecznej (PES),
• spółdzielnie socjalne i inne przedsiębiorstwa społeczne (PS).

Zachęcamy do współpracy wszystkie osoby oraz instytucje, które chcą rozwijać ekonomię społeczną na terenie Subregionu Bielskiego.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim prowadzony jest w ramach Projektu pn. “Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.

Buy now
Skip to content