Ogłoszenie o naborze do grupy dotacyjnej – Grupa Docelowa nr 2

Europejskie Dni Pracodawców 2018 pod hasłem ,,Odkryj swój talent’’
26 października 2018
Anulowania ogłoszenia o naborze do grupy dotacyjnej – GD2
21 listopada 2018

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji inwestycyjnej na utworzenie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym (PS) do udziału w projekcie ,,Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim’’  – Grupa Docelowa 2.

Wsparcie kierowane jest do osób zamieszkujących Subregion Bielski ( powiaty: bielski, siemiatycki, hajnowski ), będących:

 • Osobami bezrobotnymi , jednocześnie spełniającymi co najmniej jedną z przesłanek wymienionych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (OZWU)
 • Osobami do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadającymi status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, jednocześnie spełniających co najmniej jedną z przesłanek wymienionych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (OZWU).

Uczestnikom tej ścieżki wsparcia oferujemy  :

ETAP PIERWSZY

 

 • Bezpłatne szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu

ETAP DRUGI

Po ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestnicy będą mogli starać się o dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego lub przystąpienie/zatrudnienie  w już istniejącym PS.

W ramach projektu zaplanowano przyznanie 71 dotacji w kwocie 18  818,00 zł. Po przyznaniu dotacji udzielane również będzie wsparcie pomostowe na 6 miesięcy w kwocie 666,41 zł miesięcznie                       z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.

Oprócz wsparcia finansowego oferujemy wsparcie w formie zindywidualizowanych usług: wizyta studyjna, szkolenia zawodowe, szkolenia ,,Od A do Z z prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego”.

O otrzymanie dotacji mogą ubiegać się :

 • Osoby fizyczne planujące utworzyć przedsiębiorstwo społeczne spełniające kryteria otrzymania dotacji
 • Przedsiębiorstwa społeczne planujące stworzenie miejsca pracy dla osób spełniających kryteria otrzymania dotacji
 • Podmioty ekonomii społecznej, które poprzez zatrudnienie osób spełniających kryteria otrzymania dotacji, planują przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne
 • Osoby prawne , planujące utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie  prosimy o zapoznanie się  z dokumentami zgłoszeniowymi . Uzupełnione dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu lub przesłać pocztą na adres: OWES w Subregionie Bielskim ul. 3-go Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski (Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim pokój nr 310).

Termin naboru  trwa : od 19.11.2018r. do 19.12.2018r.

W razie jakichkolwiek pytań czy też trudności dotyczących wypełnienia formularzy nasi Doradcy służą  Państwu pomocą.

Dokumenty zgłoszeniowe

ETAP PIERWSZY

 1. Regulamin OWES
 2. Formularz osobowy wraz z załącznikami ( deklaracja, oświadczenie, zaświadczenie )
 3. Formularz rekrutacyjny- pomysł biznesowy
 4. Karta oceny formalnej
 5. Umowa na realizację wsparcia szkoleniowo doradczego dla osób fizycznych

ETAP DRUGI

 1. Regulamin Dotacji
 2. Wniosek o przyznanie dotacji
 3. Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych
 4. Biznesplan dla istniejących przedsiębiorstw społecznych
 5. Harmonogram rzeczowo – finansowy
 6. Zestawienia aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości przekraczającej 3500,00 netto
 7. Oświadczenie dotyczące podatku VAT
 8. Oświadczenie osoby fizycznej
 9. Oświadczenie osoby prawnej dążącej do założenia przedsiębiorstwa społecznego
 10. Oświadczenie osoby prawnej będącej przedsiębiorstwem społecznym
 11. Oświadczenie osoby prawnej dążącej do przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne
 12. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 13. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 14. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 15. Oświadczenie osoby , która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym
 16. Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji
 17. Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji
 18. Umowa o przyznanie dotacji
 19. Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania
Buy now
Skip to content