Ogłoszenie o naborze do grupy dotacyjnej – Grupa Docelowa nr 2

Konkurs na organizację zadań publicznych w 2019 roku
2 stycznia 2019
Rusza II nabór do grupy dotacyjnej – Grupa Docelowa nr 2
31 stycznia 2019

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji inwestycyjnej na utworzenie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym (PS) do udziału w projekcie ,,Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim’’  – Grupa Docelowa 2.

Wsparcie kierowane jest do osób mieszkających w Subregionie Bielskim ( powiaty: bielski, siemiatycki, hajnowski ), będących:

 • Osobami bezrobotnymi , jednocześnie spełniającymi co najmniej jedną z przesłanek wymienionych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – OZWU ( osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osoby dla których ustalono III profil pomocy w PUP, osoby korzystające z pomocy społecznej lub inne wskazane w definicji OZWU w Regulaminie OWES ).
 • Osobami do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadającymi status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, jednocześnie spełniającymi co najmniej jedną z przesłanek wymienionych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (OZWU).

 

Uczestnikom wsparcia oferujemy  :

ETAP PIERWSZY

 • Bezpłatne szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu

 

ETAP DRUGI

Po ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestnicy będą mogli starać się o dotacje na:

 1. założenie przedsiębiorstwa społecznego lub
 2. przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym, które już działa na rynku, zostanie założone przez inne osoby fizyczne lub prawne, powstaje z przekształcenia istniejącego podmiotu ekonomii społecznej (np. fundacji, stowarzyszenia ).

Oferta OWES skierowana jest również do osób prawnych ( organizacje pozarządowe, samorządy, parafie ) planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnienie w nim uczestników projektu – Grupa Docelowa nr 2 , o których mowa powyżej.

W ramach projektu zaplanowano przyznanie łącznie 71 dotacji w kwocie po 18  818,00 zł każda.  Na jedno przedsiębiorstwo społeczne zostanie przyznane maksymalnie 5 dotacji na zatrudnienie 5 uczestników projektu. Po przyznaniu dotacji udzielane będzie wsparcie pomostowe na 6 miesięcy w kwocie 666,41 zł miesięcznie na osobę z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.

Oprócz wsparcia finansowego zapewniamy wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług: wizyta studyjna, szkolenia zawodowe, szkolenia ,,Od A do Z z prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie  prosimy o zapoznanie się  z dokumentami aplikacyjnymi. Uzupełnione formularze rekrutacyjne ( Formularz osobowy wraz z załącznikami oraz Formularz rekrutacyjny – pomysł biznesowy – jeden wypełniany przez całą grupę inicjatywną ) należy dostarczyć do Biura Projektu lub przesłać pocztą ( w tym przypadku liczy się data dostarczenia dokumentów a NIE data stempla pocztowego ) na adres: OWES w Subregionie Bielskim ul. 3-go Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski (Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim pokój nr 310).

Termin naboru  trwa : od 14.01.2019r. do 31.01.2019r. do godz. 15.30.

W razie jakichkolwiek pytań czy też trudności dotyczących wypełnienia formularzy nasi Doradcy służą  Państwu pomocą: w Bielsku Podlaskim tel. 505 282 645, w Hajnówce tel. 607 881 416, w Siemiatyczach tel. 600 881 572.

Dokumenty aplikacyjne

ETAP PIERWSZY

 1. Regulamin OWES
 2. Regulamin rekrutacji i przyznawania dotacji
 3. Formularz osobowy wraz z załącznikami ( deklaracja, oświadczenia, zaświadczenia )
 4. Formularz rekrutacyjny- pomysł biznesowy
 5. Karta oceny formalnej
 6. Karta oceny merytorycznej
 7. Umowa na realizację wsparcia szkoleniowo doradczego dla osób fizycznych

 

ETAP DRUGI

 1. Regulamin rekrutacji i przyznawania dotacji
 2. Wniosek o przyznanie dotacji
 3. Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych
 4. Biznesplan dla istniejących przedsiębiorstw społecznych
 5. Harmonogram rzeczowo – finansowy
 6. Zestawienia aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości przekraczającej 3500,00 netto
 7. Oświadczenie dotyczące podatku VAT
 8. Oświadczenie osoby fizycznej
 9. Oświadczenie osoby prawnej dążącej do założenia przedsiębiorstwa społecznego
 10. Oświadczenie osoby prawnej będącej przedsiębiorstwem społecznym
 11. Oświadczenie osoby prawnej dążącej do przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne
 12. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 13. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 14. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 15. Oświadczenie osoby , która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym
 16. Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji
 17. Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji
 18. Umowa o przyznanie dotacji
 19. Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania

 

 

 

 

Buy now
Skip to content