Informacja o ogłoszeniu konkursu w ramach Działania 2.9 PO WER

Lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach naboru II
26 września 2019
Szkolenie lokalnych liderów
20 listopada 2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

Konkurs ma na celu wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w podejmowaniu współpracy sprzyjającej podnoszeniu konkurencyjności, rozwojowi działalności odpłatnej pożytku publicznego, działalności gospodarczej, a także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych, stabilnych więzi gospodarczych.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 29.11.2019 r. do 16.12.2019 r. (do godz. 12.00).

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00719

Buy now
Skip to content