Nowy regulamin rekrutacji, przyznawania dotacji i wsparcia pomostowego dot. naboru III

Wesołych Świąt
23 grudnia 2019
Lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach naboru III
16 stycznia 2020

Informujemy, że z dniem 23-12-2019 r. obowiązuje zaktualizowany Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim’’ oraz ,,Regulamin rekrutacji i przyznawania dotacji’’.

Zmiana dotyczyła zwiększenia kwoty przyznania dotacji oraz wsparcia pomostowego na nowoutworzonym miejscu pracy.

Informujemy jednocześnie, że zaktualizowany Regulamin obowiązuje od III naboru wniosków o przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego.

 

POBIERZ „Regulamin rekrutacji i przyznawania dotacji’’

POBIERZ „Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego”

 

Załączniki do wniosku o przyznanie dotacji:
 1. Wniosek o przyznanie dotacji
 2. Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych
 3. Biznesplan dla istniejących przedsiębiorstw społecznych
 4. Harmonogram rzeczowo – finansowy
 5. Zestawienia aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości przekraczającej 3500,00 netto
 6. Oświadczenie dotyczące podatku VAT
 7. Oświadczenie osoby fizycznej
 8. Oświadczenie osoby prawnej dążącej do założenia przedsiębiorstwa społecznego
 9. Oświadczenie osoby prawnej będącej przedsiębiorstwem społecznym
 10. Oświadczenie osoby prawnej dążącej do przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne
 11. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 13. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 14. Oświadczenie osoby , która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym
 15. Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji
 16. Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji
 17. Umowa o przyznanie dotacji
 18. Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania
 19. Załączniki do umowy o przyznanie dotacji:

 

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego:
 1. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego
 2. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego-
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów
 4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 5. Karta oceny formalno-merytorycznej- wzór (podstawowe wsparcie pomostowe)
 6. Karta oceny formalnej- wzór (przedłużone wsparcie pomostowe
 7. Karta oceny merytorycznej- wzór (przedłużone wsparcie pomostowe)
 8. Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 9. Umowa o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 10. Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Szczegółowy katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 13. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego
Buy now
Skip to content