Nabór wniosków dotacyjnych – Runda IV

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020
10 marca 2020
Program gratowy dla społeczności lokalnych ,,Moje miejsce na Ziemi”
25 marca 2020

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim ogłasza IV Nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej jak również formie zindywidualizowanych usług.

Nabór będzie trwał od 16.03.2020 r. do 27.03.2020. do godziny 15:30

Komplet dokumentów należy złożyć:

W dwóch egzemplarzach papierowych,

W jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wnioskodawcy składają wniosek (o przyznanie dotacji oraz o udzielenie wsparcia pomostowego) wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim- rekrutacja/nabór’’ osobiście w Biurze Projektu OWES pod adresem Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. 3-go Maja 17 p. 310 (III piętro, budynek Powiatowego Urzędu Pracy), 17-100 Bielsk Podlaski w godz. 7:30 do 15:30 bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do Biura OWES).

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej- aplikujący zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania:

Załączniki do wniosku o przyznanie dotacji:
 1. Wniosek o przyznanie dotacji
 2. Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych
 3. Biznesplan dla istniejących przedsiębiorstw społecznych
 4. Harmonogram rzeczowo – finansowy
 5. Zestawienia aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości przekraczającej 3500,00 netto
 6. Oświadczenie dotyczące podatku VAT
 7. Oświadczenie osoby fizycznej
 8. Oświadczenie osoby prawnej dążącej do założenia przedsiębiorstwa społecznego
 9. Oświadczenie osoby prawnej będącej przedsiębiorstwem społecznym
 10. Oświadczenie osoby prawnej dążącej do przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne
 11. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 13. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 14. Oświadczenie osoby , która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym
 15. Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji
 16. Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji
 17. Umowa o przyznanie dotacji
 18. Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania
 19. Załączniki do umowy o przyznanie dotacji:

 

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego:
 1. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego
 2. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego-
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów
 4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 5. Karta oceny formalno-merytorycznej- wzór (podstawowe wsparcie pomostowe)
 6. Karta oceny formalnej- wzór (przedłużone wsparcie pomostowe
 7. Karta oceny merytorycznej- wzór (przedłużone wsparcie pomostowe)
 8. Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 9. Umowa o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 10. Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Szczegółowy katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 13. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego
Buy now
Skip to content