Dotacje

Uczestnicy projektu, którzy przejdą ścieżkę wsparcia nr 2, mogą starać się o dotację inwestycyjną na:

  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego (PS)

albo

  • stworzenie nowego miejsca pracy w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym,

albo

  • stworzenie nowego miejsca pracy w podmiocie ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeniu) przekształcanym w trakcie projektu w przedsiębiorstwo społeczne.

UWAGA! Dotacja jest przyznawana dla podmiotu (przedsiębiorstwa społecznego), a nie dla Uczestnika Projektu.

Na jedno nowo utworzone miejsce pracy przyznawana jest dotacja w wysokości 18 tys. zł.

W ramach projektu zaplanowano przyznanie 71 dotacji w w/w wysokości.

Po przyznaniu dotacji, na pierwsze 6 miesięcy przyznawane jest także podstawowe wsparcie pomostowe, wypłacane miesięcznie w kwocie 666,41 zł na każde nowo utworzone miejsce pracy. Można także ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe – wypłacane w tej samej kwocie i na tych samych zasadach przez kolejne 6 miesięcy.

Finansowemu wsparciu pomostowemu towarzyszy wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług: wizyty studyjne, szkolenia zawodowe, szkolenie „Od A do Z prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego”.

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie według rund dotacyjnych ogłaszanych na stronie OWES.  Wraz z wnioskiem należy złożyć biznesplan przedsięwzięcia.

Wszystkie ogłoszenia o naborach zamieszane są w Aktualnościach.

Buy now
Skip to content