Osoba bierna zawodowo

Przedsiębiorstwo społeczne (PS)
20 marca 2018
Osoby fizyczne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (OZWU)
20 marca 2018

Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Buy now
Skip to content