Ścieżka wsparcia nr 1

Ścieżka wsparcia nr 1

DLA KOGO:

  • osoby bezrobotne lub bierne/nieaktywne zawodowo

jednocześnie spełniające co najmniej jedną z przesłanek z wymienionych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (OZWU).

Wsparciem zostanie objętych 190 osób – mieszkańców powiatów: bielski, siemiatycki, hajnowski.

FORMY WSPARCIA:

  • Szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej (PES)
  • Doradztwo  grupowe

Program szkoleń i doradztwa obejmie m.in.:

  • procedury związane z założeniem PES (statut, uchwały, regulaminy i inne dokumenty)
  • podstawy prawne dotyczące działalności fundacji i stowarzyszeń, spółek non profit, spółdzielni socjalnych
  • działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego
  • działalność gospodarcza w organizacji
  • prawo pracy, podatkowe, księgowość
  • zarządzanie organizacją, w tym rozwiązywanie konfliktów
  • przygotowanie biznesplanu dla planowanej działalności

Szczegółowy program szkoleń i doradztwa dostosowany będzie do zdiagnozowanych (w drodze badania ankietowego) potrzeb konkretnej grupy.

REKRUTACJA:

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków na realizację tej formy wsparcia.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i staranne wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego (wraz z załącznikami). Formularz należy dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu albo przesłać pocztą na adres: OWES w Subregionie Bielskim, Bielsk Podlaski ul. 3-go Maja 17, p. 310 (Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim).

W celu uzyskania pomocy przy wypełnianiu Formularza, prosimy o kontakt z Kluczowym Doradcą odpowiadającym za dany powiat – KONTAKT

DO ŚCIĄGNIĘCIA:

Regulamin Świadczenia Usług OWES w Subregionie Bielskim

Formularz Rekrutacyjny GD1

Umowa z UP GD1

Buy now
Skip to content