Ścieżka wsparcia nr 2

Ścieżka wsparcia nr 2

DLA KOGO:

 • osoby bezrobotne,  jednocześnie spełniające co najmniej jedną z przesłanek z wymienionych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (OZWU)
 • osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, jednocześnie spełniające co najmniej jedną z przesłanek z wymienionych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (OZWU)

Wsparciem zostanie objętych 150 osób – mieszkańców powiatów: bielski, siemiatycki, hajnowski.

FORMY WSPARCIA:

 • Szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego (PS)
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne doradztwo w zakresie  tworzenia biznesplanu

Utworzone zostaną grupy założycielskie, gotowe powołać nowe przedsiębiorstwo społeczne. Przeszkolone w ramach Projektu osoby, będą mogły także zostać zatrudnione w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

UWAGA – Uczestnicy tej ścieżki wsparcia, dopiero po ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego, będą mogli starać się o dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego lub przystąpienie/zatrudnienie w już istniejącym PS.

Program szkolenia i doradztwa obejmie m.in.:

 • procedury związane z założeniem przedsiębiorstwa społecznego  (statut, uchwały, regulaminy i inne dokumenty)
 • Kodeks spółek handlowych, Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Prawo Spółdzielcze, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego
 • działalność gospodarcza
 • prawo pracy, podatkowe, księgowość i rachunkowość
 • przygotowanie biznesplanu dla planowanej działalności

Z kolei doradca zawodowy pomoże w zdobyciu wiedzy w zakresie możliwości dalszego kształcenia, predyspozycji zawodowych, w tym do założenia PS lub przystąpienia/zatrudnienia w PS.

Szczegółowy program szkoleń i doradztwa dostosowany będzie do zdiagnozowanych (w drodze badania ankietowego) potrzeb konkretnej osoby/grupy.

REKRUTACJA:

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków na realizację tej formy wsparcia.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i staranne wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego (wraz z załącznikami). Formularz należy dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu albo przesłać pocztą na adres: OWES w Subregionie Bielskim, Bielsk Podlaski ul.  3-go Maja 17, p. 310 (Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim).

W celu uzyskania pomocy przy wypełnianiu Formularza, prosimy o kontakt z Kluczowym Doradcą odpowiadającym za dany powiat – KONTAKT

DO ŚCIĄGNIĘCIA:

Regulamin Świadczenia Usług OWES w Subregionie Bielskim

Formularz Rekrutacyjny GD2

Umowa z UP GD2

Pomysł biznesowy GD2

Karta oceny formalnej GD2

Karta oceny merytorycznej GD2

Buy now
Skip to content